Sprawozdanie za rok 2012

Kochani,

Poniżej zamieszczam sprawozdanie z działalności Parafii za miniony rok. Zapraszam do lektury.

 

 ks. Proboszcz.

 

 

Sprawozdanie za 2012 rok

Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

 

 

W tym roku przeżywaliśmy ROK LITURGII, jako 2 etap wcielania w życie ROCZNYCH MISJI PARAFIALNYCH w 2010.

 

Oto listy na początek i zakończenie ROKU LITURGII:

 

 

POCZĄTEK ROKU LITURGII:

                                                                                              Zalesie Górne, 2 lutego 2012

ROK LITURGII        Zaproszenie

 

Minął ROK BIBLII

 

Kontynuujemy drogę misyjną, gdyż wciąż warto pogłębiać  naszą relację z Jezusem.

 

Obecny ROK jest w naszej Parafii ROKIEM LITURGII.  Stawiamy zgodnie z mądrością Kościoła logiczny krok wiary: OD SŁOWA BOŻEGA - DO CELEBRACJI SPOTKANIA Z NIM WŁASNIE NIE INACZEJ JAK TYLKO W LITURGII. To nie tylko dana nam możliwość spotkania Boga na ziemi w znakach, które On określił, wprost czy pośrednio, ale aż celebracja.

 

Jeśli uczyliśmy się kochać BIBLIĘ, to LITURGIA wymaga co najmniej równej postawy, albowiem nasz Bóg nie tylko ma dzieci wierzące, znające Jego SŁOWO (naukę, wolę, recepty na życie,, itp), ale chce FORMOWAĆ LUD swój. LITURGIA FORMUJE LUD BOGA, formuje jego postawy, myślenie, działanie i cały świat misji i odpowiedzialności za innych.

 

Lud Boga nie może być biernym świadkiem losów świata. Ma określoną i niczym, ani przez nikogo nie zastąpioną MISJĘ w tym świecie. Wiara tego ludu nie może być bierna. AKTYWNOŚCI, DZIAŁANIA uczy nas właśnie LITURGIA.

Chrystus nie tylko z nami rozmawia, ale posyła nakarmiwszy wcześniej.

Najpełniej ukazuje nam ten model LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ: On nas zbiera, gromadzi, oczyszcza, wyjaśnia, wtajemnicza, odbiera naszą wiarę, dokonuje naszego odkupienia i namaszcza łaską Zmartwychwstania w swoim Duchu, abyśmy szli z przekonaniem do innych.

 

Pomyśl, jak często traktujemy Mszę św. jak tylko konieczne niedzielne zadanie, obowiązek, a nie jak święte spotkanie, przeznaczone, aż do tak wielkich zadań wobec świata.

Niech poznanie LITURGII włączy nas w taką myśl i sens naszych liturgicznych spotkań.

 

                        ZAPRASZAM

 

 

 Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz                                          Zalesie Górne 26.02.2012                                 

 

 

 

ROK WIARY   

 

"Według wiary waszej niech się wam stanie" Mt 9, 29

Nie tak dawno zaczęliśmy kolejny święty okres w naszym życiu - Rok WIARY.

 

Przeszliśmy po naszym ROKU MISJI ŚWIĘTYCH prostą drogę: Od BIBLII do LITURGII. Teraz postawimy kolejny krok - do WIARY.

 

Wiara rodzi się przecież ze słuchania i rozumienia Bożych Słów.

Ale także wiara wypowiada się w LITURGII, którą jako odpowiedz na spotkanie działającego Jezusa sprawujemy.

Słowem i Liturgią nasz Bóg formuje swój Lud czyli nas, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą.

 

Rok Liturgii przypominał nam - głosem Soboru, że "Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego"

Źródło i szczyt, tzn. absolutna konieczność, bo nieskażony, najczystszy dar, sama łaska. Szczyt - bo to kres oczekiwań, a także trud zrozumienia i życia tym Darem.

 

Teraz czas namysłu nad swoją osobistą wiarą w Jezusa Chrystusa (albowiem taka wiara jakie poznanie Jezusa).

Teraz czas pomnożenia wiary, dlatego tak często powtarzamy w naszym kościele, właśnie na świętej Liturgii - "PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY"

Od niej wszystko zależy: nie ma zwycięstwa bez wiary; nie ma miłości bez wiary; nie ma Nieba bez wiary; nie ma cudów bez wiary!!!

Jak chronisz, jak rozwijasz, jak służysz swoją wiarą? Po prostu - pomyśl.

                                                      

 

Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz                                           Zalesie Górne 25.11.2012                                                                   

 

 

Dziękujemy Ks. prof. Józefowi Górzyńskiemu za tą wielką pracę nad naszą świadomością liturgiczną, aby ona była owocna .....

 

 

GŁÓWNE RADOŚCI i OWOCE....

 

 • W tym roku bardzo cieszy włączenie się 11 mężczyzn w służbę Bożą..., liczymy że grono to poszerzy się;
 • inna jakość świętowania Patrona Parafii św. Huberta (Odpust)....;
 • coraz większa grupa osób żyje naprawdę ewangelicznie i ewangelizując, tzn. nadążając za wezwaniami Ducha Świętego;
 • nowa Rada Parafialna, nie z wyboru, lecz z odpowiedzialnych za główne grupy Parafii i b. konstruktywne działania;
 • krzepnie Oaza i krystalizują się jej struktury;
 • na nowo podjęta praca z małżeństwami, tym razem nie nad tematem wychowania (jak 2 lata temu), ale samego małżeństwa;
 • ok 120 osobowa grupa przeżyła 9 tygodniowe rekolekcje Biblijno-Liturgiczne;
 • w Liturgii zaangażowanych jest coraz szersze grono świeckich (zwłaszcza czytających ze zrozumieniem Słowo Boże);
 • podjęliśmy nauczania katechizmowe o Eucharystii oraz wg dokumentu papieża Benedykta o Eucharystii "Eklesia de Eucharistia "Ufamy że owoce objawią się....;
 • duże zaangażowanie wielu w dzielenie się wiarą na zalesiańskim Hubertusie (przez różne posługi)...;

 

Podziękowania:

 

 • Dziękuję Wam Parafianom za świadectwo wiary;
 • Dziękuję Odpowiedzialnym za parafialne Grupy, za Wasz wielki wysiłek i wkład w ożywiane naszej Parafii;
 • Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;
 • Dziękuję Katechetom za trud apostolski;
 • Dziękuję serdecznie naszemu Chórowi, za nowe pomysły, coniedzielną służbę oraz Koncerty;
 • Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Grupie Gimnazjalno-Licealnej, Oazie, Duc in altum;
 • Dziękuję Szafarzom;
 • Dziękuję Scholi dziecięcej za pełne entuzjazmu ubogacanie liturgii niedzielnej Mszy św.;
 • Dziękuję także wytrwałej Grupie Muzycznej za pracę i wierność prowadzenia muzycznego na "Mszach młodzieżowych"
 • Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;
 • Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;
 • Dziękuję Dyrektorkom naszych Szkół i Przedszkola za owocną i harmonijną współpracę;
 • Dziękuję P. Sołtys i Sołectwu za owocną współpracę;
 • Dziękuję Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia;
 • Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;
 • Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);
 • Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów;
 • Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;
 • Dziękuję wszystkim niewymienionym powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

 

I. Radości:

 

Duszpasterskie:

 

 • Prowadzone jest najlepsze z dotychczasowych przygotowanie młodzieży do Sakr. Bierzmowania (posługuje przy nim 6 par małżeńskich);
 • Coraz dojrzalsza forma i pomysły przeżywania Odpustu;
 • Przybyło 21 Świadków Nieba w swoich Relikwiach;
 • Każdemu wprowadzeniu Relikwii danego Świętego towarzyszy obecność właściwych zakonów, czy osób, oraz prezentacja multimedialna ukazująca życie Świętego;
 • Nadal nasza Parafia liczebnie rośnie (więcej uczęszcza na niedzielne Msze święte);
 • Duża grupa dzieci po I Komunii św. zasiliła szeregi Ministrantów, Bielanek i Scholi dziecięcej;
 • Prawie dwunastu mężczyzn (niczym grono Apostołów) włączyło się w uczestnictwo Liturgii niedzielnych służbą i czytaniami dając piękne świadectwo dojrzałości wiary;
 • Na stałe w ostatni poniedziałek miesiąca zagościła Nowenna do Jana Pawła II, obecnego w Relikwiach;
 • Większa liczba wiernych gromadzi się na MSZY  ŚW. o UZDROWIENIE, przez wstawiennictwo św. Huberta i na stałe posługę współprowadzenia modlitwy podjęła nasz Grupa modlitewna "Talitha kum"
 • Piękne zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 130-150 dzieci) uczestniczyli w Roratach;
 • Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne - dzienne ok 50 osób jest na Mszy św.);
 • Jeszcze liczniejszy udział wiernych i księży z dekanatu w parafialnym Odpuście;
 • Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;
 • Gorliwy Zespół Charytatywny;
 • Oddana działalność Towarzystw:
  • Przyjaciół KUL,
  • Przyjaciół Seminarium Duchownego,
 • Zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania; wszystkie weekendy do wakacji zostały już zarezerwowane;
 • Bal karnawałowy z wodzirejem dla seniorów;
 • Wieczory słowno-muzyczne;
 • Koncerty naszego Chóru Parafialnego;
 • Koncerty Chóru Pollonia i Epifania;
 • Wakacyjne wyjazdy na rekolekcje OAZOWE ponad 15 osób;
 • Wyjazd wakacyjny (tygodniowy) z dziećmi (Krościenko);
 • Wyjazd zimowy z młodzieżą (Góry Świętokrzyskie);

 

BIBLIOTEKA:

 •  Są stałe dyżury dzięki zaangażowaniu 4 wolontariuszek;
 •  Nieco zmniejszył się stan wypożyczających książki z Biblioteki;
 •  Otrzymujemy wciąż nowe bardzo ciekawe książki;
 •  STAN: dużo ponad 4000 woluminów, ponad 130 czytelników, wypożyczono ok 500 książek;
 •  Katalog rzeczowy i alfabetyczny;
 •  Możliwość rozmowy i doradzenia lektury;

 

Materialne:

 

 • Wykonano wszystkie cokoły do Filarów;
 • Zamknięcie grodzenia Cmentarza;
 • Wyrównany teren ogromnego klombu na Cmentarzu oraz w najniższej części Cmentarza;
 • Oświetlenie na całym Cmentarzu;
 • Wymiana wszystkich tablic elektrycznych w całym domu;
 • Wymienione wszystkie okna w kościele ( 4 duże, i 6 mniejszych, oraz okno witrażowe za chórem. Zamontowano 3 okna otwierane, oraz uproszczono kształty kilku z nich);
 • Wykonano prace restauracyjne starego kościoła;
 • Zamknięte prace monitoringu;
 • Obraz Jezusa Miłosiernego;
 • Zamontowano 2 relikwiarze duże w ołtarzu Matki Bożej na relikwiarze świętych;
 • Pogłębiono studnie przykościelne;
 • Znaleźli sie Drodzy Darczyńcy (z wyjątkiem jednego cokołu) , którzy tę dużą sumę przeznaczyli na ten Boży cel;
 • Otrzymałem w darze od małżeństwa pomagającego w formacji narzeczonych, pustaki na remont starej plebaniio wartości ponad 20 tys. PLN;
 • Zakupione figurę św. Józefa;
 • Otrzymałem w darze wsparcie finansowe na inwestycje w Domu Rekolekcyjnym od zaprzyjaźnionych małżeństw;
 • Wyremontowane zostały 2 segmenty pokojowe wraz z remontem dachu w zakrystii;
 • Oddana do celów duszpasterskich kolejna sala wygospodarowana z pomieszczeń gospodarczych;
 • Poprawione bramy wjazdowe na teren kościelny;
 • Wyremontowana wiata (dawny ganek starego kościoła);
 • Zakupiono figury do nowej szopki na zewnątrz kościoła;
 • Zakupiono na potrzeby kolędy dla każdej rodziny książkę "O Mszy świętej najprościej"

 

II. Niepokoje:

 

 • Nie wymodliliśmy nowych powołań z parafii;
 • Ponad 1/4 pogrzebów to osoby nie pojednane z Bogiem przed śmiercią;
 • Nadal zbyt duży procent (do 5 %) spóźniających się na celebracje Eucharystyczne, zwłaszcza o godz. 11.00, 12.30 i 18.00;
 • Nieco mniej osób przyjmuje zaproszenie Jezusa na ADORACJĘ w piątki;
 • Zdarzają się wolne intencje mszalne w dni powszednie, co może znaczyć, że mało pamiętamy o swoich zmarłych w rocznice czy imieniny, oraz mało pamiętamy o wypraszaniu łaski u Boga dla żyjących czy chorych;
 • Dziwi przyzwolenie rodziców na łatwe spotkania, wyjazdy a potem związki dorastających dzieci;
 • Rodzice letni w wierze, akceptują związki na próbę, czy to nie obojętność wobec losu dzieci;
 • Niedojrzałość do wierności Bogu i ludziom -  zjawisko rozwodów i alkoholizmu;
 • Niektórzy rodzice (ale to maleńka grupa) mało poważnie traktują lekcje religii swoich dzieci;

 

 

III. Zadania:

 

 • Kontynuacja prac w kościele:
  • zakup części drewna na nowe ławki w kościele,
  • zamontowanie 12 tzw. "zacheuszek"na filarach,
  • remont dolnego kościoła po powodzi,
 • Uporządkowanie zieleni wokół kościoła;
 • Wykonanie parkingu na cmentarzu (i alejek);

 

Statystyka:

 

        Chrzty – 45 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010, 62- 2011)

        I Komunia święta – 78 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010, 70 - 2011)

        Bierzmowanie – 36(45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010, 52-2011)

        Śluby – 10 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010, 17 - 2011)

        Odwiedzaliśmy – 107 Chorych (78-2011)

        Pogrzeby – 38 (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010, 34- 2011)

        Zapowiedzi - 18 (36 - 2010, 31 - 2011)

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 0

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

 

Rozdzielono - 85.500 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010, 75.500 - 2011 )

 

W niedziele:

 

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1517   osób (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek) (w 2009 - 1330, 1.450 - 2010),

- a przyjmujących Komunię św. - 749    (w 2008 - 652, 701 - 2009, 735) (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

 

Objętych katechezą jest:  

 

-  125 przedszkolaków (2011 - 172 ), (3 przedszkolaków nie chodzi);

-  492 dzieci w Szkole Podstawowej (2009- 430, 2010-467, 2011 - 373), (63 dzieci nie chodzi);

- 146 młodzieży w Gimnazjum (2009-185, 2010-186, 2011 - 169), (21 uczniów nie uczęszcza).

 

 

W Parafii działa 22 Grupy Parafialne:

 

            1. Rada Parafialna                                     

            2. Ministranci                                         13. Młodzieżowa Grupa Muzyczna

            3. Bielanki                                              14. "Duc in altum"

            4. Żywy Różaniec                                   15. Grupa Gimnazjalno - licealna

            5. Totus Tuus                                         16. Oaza dziecięca i młodzieżowa  

            6. Chór parafialny                                  17. Schola dziecięca

            7. Par. Zespół Charytatywny                 18. Kościół domowy

            8. Metanoia                                            19. Kiosk

            9. Talitha kum                                        20. T.P.KUL

            10. Szafarze                                           21. T.P. Seminarium

           11. Biblioteka                                          22. Fundusz Budowy Kościoła

            12.  Wspólnota - Święta Rodzina

                                   oraz Konfraternia Leśników św. Huberta

 

Towarzystow Przyjaciół Seminarium Warszawskiego (13 członków). Skałdki roczne 496 , składki do puszek w kruchcie k-ła 1.764 (razem 2260). Rektor Seminarium wyraża podziękowanie za stypendia.

 

Towarzystow Przyjaciół KUL (19 osób) zgromadziło 1.566 zł ze skałdek i zbieranych ofiar jednorazowych w kruchcie kościoła 2.091 (razem 3.657). Koło to samo przekazuje pieniadze na KUL, za co otrzymujemy zawsze podziękowania.

 

 

VI.  WYDATKI STAŁE:

 

 • 31.875 rocznie do Kurii;
 • Kolęda do Kurii (5-10% z ofiar złożonych po Kolędzie);
 • Pomoc charytatywna biednym (8 rodzin - 2.400 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);
 • Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;
 • Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - 50.000 PLN;
 • Pensje pracownikom kościelnym i emerytura ks. Prałatowi - (5.200 miesięcznie);
 • ZUS;
 • Urząd Skarbowy;
 • Woda;
 • Ścieki;
 • Gaz (15 tys.);
 • Energia elektryczna (20 tys.);
 • Telekomunikacja;
 • Podatek od nieruchomości;
 • Monitoring;
 • Opłaty do Kurii za druki;
 • Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;
 • Opłaty dekanalne;
 • Ofiary dla kapłanów czy Sióstr prowadzacych rekolekcje dla Sz. Podst. czy Gimnazjum;
 • Ofiara dla Biskupa podczas Bierzmowania;
 • Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;
 • Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;
 • Środki czystości;
 • Remonty bieżące;
 • Nakłady inwestycyjne;
 • Prezenty dla dzieci;
 • Nagrody dla ministrantów;
 • Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;
 • Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;
 • Konserwacja budynku;
 • Kwiaty do kościoła;
 • Hostie, komunikanty, wino mszalne;
 • Elementy dekoracyjne do kościoła;
 • Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;
 • Opłaty za sprzątanie;

 

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

 

 • Nowe komże, pelerynki i "sutanny" dla ministrantów (po 20);
 • Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;
 • Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;
 • Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;
 • Pamiątki dla Nauczycieli;
 • Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);
 • Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.;
 • Dopłaty do wyjazdów dzieci na wakacje i ferie.

 

Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2013

Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz