WPROWADZENIE - 17.03.2019

  Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które inaczej wyglądały z dołu. Uczniowie jednak wcale nie zwrócili uwagi na majestat gór, bo dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.

  Nie zawsze chodzimy po górach. Mojżesza, Eliasza oglądamy na obrazkach. Niektórzy nie wierzą, wątpią. Są jednak w naszym życiu codziennym takie chwile, kiedy nagle to, co ważne, wydaje się nieważne i odkrywa się coś bardziej dla nas istotnego, głębszego niż to, co jest naokoło. Tak jakby człowiek patrzył na najpiękniejsze góry, ale patrzył obojętnie. Nie dziwi go najładniejsza niebieska ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie cieszy ptak.

  Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg działa w moim życiu. Ktoś potężniejszy ode mnie, kto rzucił mnie na świat i potem zabierze, Ktoś, kto chce przeze mnie kochać, czynić dobrze, chce mnie odnawiać przez akty żalu. Nagle widzę realność świata niewidzialnego w świecie widzialnym.

  To, co raz jeden, zostaje najdłużej 

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17.03.2019

Trwa  ROK naszego Patrona - ŚW. HUBERTA.  Uczmy się od Niego, jak się nawracać.

 1. Dziś Drugie GORZKIE ŻALE o godz. 17.00.
 2. Dziękuję za liczny udział w Rekolekcjach Parafialnych, młodym - w "Wieczorze Uwielbienia", Grupie "Mężczyzn św. Józefa" za Skupienie. (Wielu zasmakowało w Rekolekcjach, inni jeszcze nie. Odpowiedz sobie: czy znalazłeś czas na namysł nad życiem, na Rekolekcje, czy Wielki Post potraktowałeś/aś poważnie?)
 3. DROGI KRZYŻOWEJ: - o 16.00 dla DZIECI; - o 18.30 dla dorosłych (poprowadzi - Grupa ODNOWY).
 4. "Księga TRZEŹWOŚCI" - na ołtarzu Matki Bożej. Zachęcam jeszcze do wpisania się.
 5. Dziś - spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
 6. Dziś na Sumie - Msza św. o Błogosławieństwo Boże dla powstałego Koła Gospodyń Wiejskich "Zalesianki", a za tydzień na Sumie - za "Szczep Watra".
 7. Dziś - ostatnie spotkanie Kursu Naturalnego Planowania Rodziny (NPR).
 8. Dziś w kancelarii można złożyć ofiarę na Fundusz Budowy Kościoła. Bóg zapłać.
 9. Jutro o 19.30 - Spotkanie Odpowiedzialnych Grup Młodzieżowych.
 10. Zapraszam Wtorkowych Rekolektantów po przerwie na c.d. naszych rekolekcji.
 11. W czwartek (3. w miesiącu) - MSZA św. o UZDROWIENIE - za przyczyną św. Huberta.
 12. W piątek (jak każdego 22.) - NABOŻEŃSTWO do św. RITY (róże i kartki).
 13. Za tydzień Narodowy Dzień Życia oraz Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
 14. Za tydzień chętni i świadomi będą mogli podjąć DUCHOWĄ ADOPCJĘ.
 15. Z racji przypadającego za tydzień Dnia ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA grupa "Zostaw Ślad" organizuje zbiórkę pieluch i innych art. higienicznych i pielęgnacyjnych dla dzieci (lub ofiara na Dom Samotnej Matki). Dziś rozdawane darmowe gazety o Duchowej Adopcji, a na ołtarzu Matki Bożej leżą ulotki o Duchowej adopcji.
 16. Za tydzień spotkanie Zostaw Ślad.
 17. Za tydzień będą już - ŚWIECE CARITAS.
 18. KOSZ NA DARY DLA BIEDNYCH - w kruchcie i w Top Markecie.
 19. Osoby z Parafii - z listą i pieczęcią, będą ZBIERAĆ na KWIATY DO GROBU BOŻEGO.
 20. Rekolekcje Szkolne zaczną się w następny poniedziałek.
 21. Ks. Sławek zachęca do przeznaczenia 1 % na Caritas naszej Archidiecezji.
 22. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek - św. Józefa Oblubieńca, w sobotę - św. Rafkę.
 23. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (22-24.03), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (29-31.03).

ZAPOWIEDZI:
II. Maciej Wojciech Troć - kaw. z Siedlec i Joanna Gołębiowska - panna z par. tut.

KIOSK:
TYGODNIKI: Idziemy, Gość Niedzielny, Niedziela: nowy -"Oremus", "Miłujcie się"Polecam: świąteczne karty pocztowe i książki: O. J.Augustyn - "W trosce o czyste sumienie", Ks.T.Dajczer -"Rozważania o wierze", "Zachwycić się miłością" i Rachunek sumienia - ks.Kralki.

                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                    /proboszcz

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”

Archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska publikują wspólne stanowisko nt. tzw. “Deklaracji LGBT+”.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
Bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski                                                      

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+” 

Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach. 

Chrześcijańska antropologia a LGBT                                                                                         

W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”, ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.                                                                                      
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym, że “akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości.
Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.

Kościół o edukacji seksualnej                                                                                             

Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji “Amoris laetitia” (punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach , podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci. 
W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie” . Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży. 
Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w “Amoris laetitia” pisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości” . „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów”. 

Kontrowersje wynikające z lektury “Deklarcji LGBT+”                                              
Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w “Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole”. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że “Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.                        
Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach “Deklaracji” zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT. 
Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.  

Przypisy:                                                                                                                                               
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, paragraf 2358, 2359
2. Konferencja w samolocie w drodze z Panamy, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190127_panama-volo-ritorno.html [dostęp 2.03.2019] 3. Franciszek, Adhortacja „Amoris Laetitia”, punkt 280
4. Tamże, punkt 281
5. Tamże, punkt 283
6. WHO, „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”, s. 40-44

Powstał Ruch 4 Marca w sprzeciwie wobec warszawskiej Deklaracji LGBT+

 

 

Przywódcy kościołów protestanckich o deklaracji LGBT

Deklaracja LGBT+ uderza w prawa rodziców i dobro dzieci na wiele sposobów; to krzywdzenie dzieci i gwałt na rodzicach, totalitarna ingerencja państwa w mir domowy - czytamy w liście otwartym przywódców kościołów protestanckich, który w poniedziałek ma trafić do prezydentów, wójtów i burmistrzów miast.

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Inicjatorem listu otwartego, do którego dotarła PAP, jest przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dr Mateusz Wichary. W poniedziałek pismo ma zostać wysłane drogą mailową do prezydentów, wójtów i burmistrzów miast.

"Pismo Święte od tysiącleci naucza chrześcijan szacunku dla władzy świeckiej. Jednocześnie historia uczy nas, że władza jest niebezpiecznym darem. Niezależność od innych potrafi skłaniać do pychy, tworzyć totalitaryzmy i dyktatury; prowadzić do ludobójstwa i nienawiści" - napisano w liście. "Sprawić, że osoby posiadające ten szczególny przywilej zapominają o tym, że również mają władzę nad sobą - władzę stwórcy. Stwórcy każdego człowieka, ale również wszelkiej wspólnoty - w tym rodziny" - dodano.

W liście podkreślono, że niezależnie od osobistego stosunku przywódców do Boga, oczekuje on od nich troski wobec powierzonych im w opiekę bliźnich.

"Rodzina jest strukturą organiczną. Naturalnie wypływa z zespolenia w miłości mężczyzny i kobiety. Naturalnie owoc tej miłości pojawia się we wspólnocie, która odpowiada za jego powstanie. Dlatego rodzina, jako z poświęceniem biorąca na siebie ciężary wychowania, ma pełne prawo czynić to w zgodzie z własnymi przekonaniami. Jest to prawo naturalne, przyrodzone. Prawo stanowione i władza społeczna powinna jedynie je rozpoznać i wzmacniać, wobec niebezpieczeństw i słabości. Nie bądźcie więc przekleństwem, próbując ingerować w ten szczególny obszar (...). Zachęcamy, nie utrudniajcie im tego zadania" - czytamy w liście.

"Piszemy do was o tym wszystkim nie bez konkretnych przyczyn. Pan Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał dla m.st. Warszawy +Deklarację LGBT+. Niewątpliwie będzie wywierany również na Państwa nacisk, aby podobne deklaracje przyjmować" - stwierdzono w liście.

"Uderza ona w prawa rodziców i dobro dzieci na wiele sposobów. +Standardy Edukacji Seksualnej WHO+ - do których odwołuje się Deklaracja, erotyzują dzieci, czyli pobudzają do postawy, która jeszcze jest naturalnie uśpiona. I tak dzieci do lat 4 zachęca się do masturbacji jako radości i przyjemności z dotykania własnego ciała; dzieci w wieku 4-6 do akceptacji wszystkich preferencji seksualnych. Dzieci w wieku lat 6-9 przekonuje się do akceptowania współżycia i seksu oraz akceptacji miłości osób tej samej płci. Ingerencja w programy nauczania w szkołach i wprowadzenie tzw. zajęć antydyskryminacyjnych to więc nic innego, jak pobudzanie dzieci do podejmowania praktyk seksualnych, w tym homoseksualnych, wbrew woli rodziców. Więcej: wbrew ich własnej naturze" - czytamy.

Przywódcy kościołów protestanckich ocenili, że przekonywanie do pozytywnie przedstawianej aktywności homoseksualnej w fazie kształtowania się osobowości oraz tożsamości seksualnej, "może być przyczyną zranień i życiowych tragedii". "To krzywdzenie dzieci i gwałt na rodzicach, totalitarna ingerencja państwa w mir domowy" - podkreślili.

"Nie odmawiając prawa osobom dorosłym do wyboru własnej homoseksualnej drogi - bowiem szacunek do każdego człowieka, bez względu na jego styl życia jest wpisany w chrześcijańską etykę - uważamy, że nie jest zadaniem szkoły ani samorządu wpajanie dzieciom postaw i wartości obcych ich domom. I mówimy to jako przedstawiciele mniejszości religijnych w Polsce, które wiedzą, czym jest nietolerancja i pogarda" - dodano.

"Szczególnie powinniśmy wystrzegać się inicjatyw naruszających suwerenność rodziny. Nasza narodowa tożsamość nie przetrwałaby przecież, gdyby nie polskie rodziny, które wbrew władzom i szkołom państw zaborczych i komunistycznych pielęgnowały chrześcijańską i narodową tożsamość" - napisano.

Przywódcy kościołów protestanckich zadali też w liście pytanie, czy "chcecie państwo kontynuować te opresyjne działania w wolnej, współczesnej Polsce?". "Chrześcijaństwo dało naszemu krajowi tożsamość i wartości, które sprawiły, że przetrwaliśmy najtrudniejsze chwile. Czy potraficie Państwo sobie wyobrazić, że to ideologia gender byłaby w stanie nas przez nie przeprowadzić?" - czytamy.

W piśmie zwrócono uwagę, że prezydent Trzaskowski zadeklarował wprowadzenie do szkół obserwatorów ds. LGBT oraz wsparcie dla nauczycieli, którzy "nawet wbrew woli reszty kadry pedagogicznej i rodziców chcą promować wśród uczniów homoseksualny styl życia". "Patrząc na polską historię, znów analogie nasuwają się same. Jawią się oni jak współcześni cenzorzy, wyposażeni w aparat przymusu nad uczniami" - napisano w liście.

"Współczesne zmiany w duchu LGBT to eksperyment, który na Zachodnie Europy nie wygląda obiecująco. Niezależnie od ocen moralnych, skutkiem ich propagowania jest wymieranie narodów. Oznacza to, że ten projekt jest nietrwały, bo nie potrafi zapewnić sobie stabilności przez kolejne pokolenia. Dodatkowo, tworzy ludzi samotnych i zranionych. Wspólnota, w tym rodzina przede wszystkim, ale również i kościoły, to wielka wartość, pokonująca bolesną samotność, dająca konkretne wsparcie w życiu; wzmacniająca nasze decyzje" - napisano w liście.

"Nie są to struktury opresji - jak chcą zwolennicy skrajnego indywidualizmu - bowiem umieszczają człowieka wśród innych ludzi. A to zawsze jest lepsze, niż życie w pojedynkę. Nawet w absolutnej wolności seksualnej, która przecież może być przyczyną zniszczenia czegoś wartościowego. Istnieją relacje dysfunkcyjne, które należy naprawiać, albo pozostawić za sobą. Tworzymy również relacje, które chcemy chronić, rezygnując dla nich z własnej wolności. Gdy wszystko jest właściwe i dozwolone, nic nie jest dysfunkcyjne, ani szczególnie cenne. Dlatego ideologia LGBT, nie potrafiąc diagnozować dysfunkcji, ani zachęcać do ofiarnego tworzenia wspólnoty, pozostawia ludzi bez pomocy" - dodano.

Autorzy listu poprosili też włodarzy o rozwagę. "Działanie nie pod wpływem rozkrzyczanych, czy jedynie politycznie poprawnych głosów, ale z namysłem nad pomyślnością naszego kraju w perspektywie wielu pokoleń. Z refleksją również nad naszą przeszłością" - czytamy.

"Wspierajcie rodziny w trudach wychowania; wzmacniajcie, a nie zniechęcajcie. Pomagajcie, zabezpieczając przestrzeń na nauczanie wartości, które sprawdziły się przez wieki. Miejcie wstrzemięźliwość i rozsądek względem tych rzekomo lepszych, które jak na razie nie potrafią w żaden sposób wykazać się swym kulturotwórczym działaniem. Tego Wam życzymy i o to prosimy" - napisano w liście.